11440 1PLY RESPONSE BATH 
TISSUE 4.5"x4.4" 1000Sh/Rl 
96Rl/CS 25/SKID

Product #: 149-11440

Weight: 48.1

Description

11440 1PLY RESPONSE BATH TISSUE 4.5"x4.4" 1000Sh/Rl 96Rl/CS 25/SKID