12375 2PLY RESPONSE BATH 
TISSUE 4.5x3.75" 500Sh/Rl 
96Rl/CS 25/SKD

Product #: 149-12375

Weight: 34

Description

12375 2PLY RESPONSE BATH TISSUE 4.5x3.75" 500Sh/Rl 96Rl/CS 25/SKD