12440 2PLY RESPONSE BATH 
TISSUE 4.5"x4.4" 500Sh/Rl 
96Rl/CS 25/SKD

Product #: 149-12440

Weight: 42

Description

12440 2PLY RESPONSE BATH TISSUE 4.5"x4.4" 500Sh/Rl 96Rl/CS 25/SKD